Contactgegevens FJM opleidingen

FJM Opleidingen

Privacy Wetgeving AVG en Disclaimer FJM Opleidingen

De op de site getoonde informatie wordt door FJM Opleidingen met aandacht samengesteld,maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.


FJM Opleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van FJM Opleidingen.

FJM Opleidingen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van FJM Opleidingen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

 

Privacy Policy

Via deze Privacy Policy informeert FJM Opleidingen over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. FJM Opleidingen is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als FJM Opleidingen. FJM Opleidingen respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

FJM Opleidingen verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt FJM Opleidingen persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

FJM Opleidingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
  • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op FJM Opleidingen rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor binnen FJM Opleidingen om de planning en uitvoering van de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan FJM Opleidingen informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. FJM Opleidingen zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan FJM Opleidingen of indien FJM Opleidingen daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.

FJM Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. FJM Opleidingen mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op uw verzoek passen wij uw persoonlijke gegevens aan. U kunt een gespecificeerd verzoek tot FJM Opleidingen richten door een e-mail te sturen naar info@fjmopleidingen.nl, onder vermelding van uw naam en adres. FJM Opleidingen zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal FJM Opleidingen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

FJM Opleidingen kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 28-12-2020.

     FJM: Financiële, Secretariële en overige kantooropleidingen